Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Kinderopvang: het bedrijfsmatig tegen vergoeding verzorgen en opvoeden van kinderen.
 • Vigo’s : de rechtspersoon, Vigo’s kinderdagverblijven bv die een overeenkomst sluit met de consument betreffende het aanbieden van de dienst kinderopvang.
 • Oudercommissie: Advies en overlegorgaan ingesteld door het Gastouderbureau, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders wiens kinderen door bemiddeling van het Gastouderbureau worden opgevangen.
 • De ouder: natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf die een overeenkomst afsluit voor één kind of meerdere met wie hij of zij een huishouden voert.
 • De Pm-er: de leidster op de groep op het kinderdagverblijf met minimaal MBO 3 diploma PW.
 • Kinderopvang: de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, tegen betaling, in ons kinderdagverblijf
 • .

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opvang voor kinderen in kinderdagverblijf

Artikel 3 De Kennismaking

 1. Vigo’s biedt schriftelijk dan wel elektronisch informatie ter kennismaking aan, die voldoende gedetailleerd is om de consument bij zijn of haar oriëntatie op de markt een nadere keuze tussen de ondernemingen in kinderopvang te kunnen laten maken.
 2. De informatie bevat de volgende elementen:
 • de aard en omvang van de te verlenen opvang; de soort opvang, aanbod voor hoeveel en welke dagdelen met een aangegeven minimum en de mogelijkheden van flexibele opvang met een aangegeven minimum;
 • de openingstijden en dagen alsmede de haal en brengtijden van de onderneming;
 • (een samenvatting van) het door de onderneming ontwikkelde pedagogisch beleidsplan, waarin de voor deze onderneming kenmerkende wijze van omgang met kinderen en ouders wordt omschreven;
 • de wijze waarop de onderneming aan de Oudercommissie dan wel andere vorm van Ouderbetrokkenheid heeft vorm gegeven;
 • de prijs die de ondernemer hanteert;
 • de plaatsingsprocedure
 • algemene informatie over kinderdagverblijven
 • de klachtenprocedure
 1. De ouder kan zich via een inschrijfformulier schriftelijk dan wel elektronisch aanmelden als geïnteresseerde bij Vigo’s voor een bepaalde soort opvang voor een bepaald kind op bepaalde dagdelen.

Artikel 4 de overeenkomsten

 1. de overeenkomsten bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren kinderopvang om een definitieve keuze voor een onderneming  in kinderopvang door de vraagouder mogelijk te maken.
 2. Het aanbod bevat dezelfde informatie als genoemd in artikel 3 alsmede:
 • de naam en leeftijd van het kind;
 • de beschikbare ingangsdatum voor plaatsing op de gevraagde datum en dagdelen;
 • de opzegtermijn en de dag van de maand waarop kan worden opgezegd;
 • de door de Vigo’s kinderdagverblijf te verzorgen voeding en de mogelijkheid van het maken van specifieke afspraken over de voeding en verzorging;
 • alle reguliere en eventuele extra kosten;
 • de wijze van betaling;
 • de vorm en frequentie van informatie uitwisseling, waaronder het aantal oudergesprekken dat er per jaar wordt gehouden;
 • de mededeling dat de ondernemer op een vertrouwelijke manier met de ontvangen gegevens zal omgaan en deze niet aan derden ter beschikking zal stellen, behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen;
 1. De ouder moet binnen 10 dagen laten weten of hij of zij het aanbod al dan niet aanvaardt.
 2. Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
 3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken, is het aanbod als vervallen te beschouwen.
 4. de overeenkomsten tussen Vigo’s, ouders en kinderdagverblijf gelden tot wederopzegging
 5. het kostenoverzicht dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de overeenkomst heeft een looptijd die specifiek in het overzicht wordt vermeld
 6. De overeenkomsten komen schriftelijke dan wel elektronische tot stand op het moment dat de ouder een exemplaar van het aanbod voorzien van zijn of haar schriftelijke dan wel elektronische handtekening aan de Vigo’s retourneert en Vigo’s deze heeft ontvangen.
 7. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet.
 8. Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt Vigo’s de ouder uit voor een intakegesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de ouder  en zijn of haar kind besproken. Vigo’s en de ouder spreken daarbij af om elkaar, voor zover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).
 9. De ondernemer wijst er in het intakegesprek op dat:
 • de ondernemer gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de ouder te communiceren;
 • de consument als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.

Artikel 6 Duur, Wijziging en Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst van dagopvang duurt, tenzij schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen, tot de 4de verjaardag van het kind
 2. Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van verlenging van de overeenkomst, wordt dit door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd. De onderhavige Algemene Voorwaarden blijven in dat geval van toepassing.
 3. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren bij Vigo’s kan beïnvloeden hebben de ouders en Vigo’s het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen.
 4. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte van het aantal overeengekomen dagdelen te beëindigen door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke dan wel elektronische verklaring, met in achtneming van een opzegtermijn van een maand tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en in ieder geval per de eerste of de zestiende van de maand
 5. Vigo’s is voorts bevoegd tot ontbinding over te gaan in geval van faillissement, surseance van betaling van de ouder. Alsdan wordt laatstgenoemde geacht van rechtswege in gebreke te zijn, is de vordering onmiddellijk opeisbaar en is Vigo’s gerechtigd – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling – de overeenkomsten in kwestie geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dat zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding en onverminderd de aan Vigo’s verder toekomende rechten

Artikel 7 Toegankelijkheid

 1. Vigo’s is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen Vigo’s, en de ouder.
 2. Vigo’s kinderdagverblijf behoud zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen Vigo’s en een normale opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem of haar mag worden verwacht.
 3. Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige opgevangen kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft Vigo’s het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot de opvang te weigeren en de overeenkomst op te zeggen.
 4. Wanneer de ouder het niet eens is met de door Vigo’s geweigerde toegang op grond van het vorige lid, kan hij dit aan de stichting Klachtencommissie kinderopvang voorleggen. Deze zal dan hierover een voor beide partijen bindende uitspraak doen.

Artikel 9 De Prijs en Prijswijzigingen

 1. De prijs die ouders moeten betalen wordt vooraf overeengekomen.
 2. Prijswijzigingen worden door de Vigo’s tijdig van te voren aangekondigd, met een termijn die minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn (zie artikel 7 lid 4)
 3. Openingstijden en tarieven kunnen wijzigen onder invloed van en conform afspraken en regels die worden gesteld in de wet kinderopvang en de daaruit voortvloeiende convenanten en Amvb’s.

Artikel 10 Annulering

Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomsten tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de ouder de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt  de verschuldigde betaling voor twee maanden.

Artikel 11 De Dienst

 1. Vigo’s staat er voor dat de door haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang beantwoord aan de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke eisen
 2. Vigo’s bemiddelt tussen ouder en kinderdagverblijf bij de totstandkoming van de overeenkomsten en brengt advies uit betreffende de afspraken. Alle afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten die worden opgesteld door Vigo’s.
 3. Vigo’s ondersteunt ouders middels het programma “Rosa” bij het opstellen van de overeenkomsten, de administratieve verwerking van de facturen,  automatische incasso’s en dergelijke.
 4. De ouder is bij het brengen van het kind verantwoordelijk voor zijn kind tot het moment dat het kind de opvanglocatie betreedt. Vigo’s is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat de ouder bij het halen van het kind de opvanglocatie betreedt. Vigo’s kan de ouder wijzen op de juridische consequenties van het stelselmatig niet op tijd brengen of halen van zijn of haar kind (niet-nakoming van de overeenkomst: BW-artikelen 6:262, 265 en 252 jo. 3:290).
 5. Vigo’s eist van de ouder dat deze de ophaalbevoegdheid van een derde tijdig mededeelt.
 6. Vigo’s en de ouder dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind. Vigo’s houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de consument
 7. De ouder kan in overleg met Vigo’s en op basis van beschikbaarheid de opvang dag, binnen dezelfde week ruilen.
 8. Tijdens ziekte en/of vakantie mag er niet worden geruild.
 9. Een ruiling dient minimaal 24 uur van te voren te worden aangevraagd bij Vigo’s.

Artikel 13 De Betaling / Niet-tijdige Betaling

 1. De ouder is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan de Vigo’s
 2. Betaling geschiedt minimaal eens per maand en niet langer dan een maand vooruit.
 3. De ouder is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. Vigo’s zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de ouder de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 4. Over de betaling die niet tijdig is verricht, is Vigo’s gerechtigd zonder aankondiging de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
 5. Vigo’s kan de overeenkomst met een ouder die twee maanden niet heeft betaald, per aangetekende brief of persoonlijke aanzegging met ontvangstbevestiging, direct opzeggen. De ouder wordt op de mogelijkheid gewezen om de opzegging ongedaan te maken door middel van het treffen van een betalingsregeling, dan wel door onmiddellijke betaling. Indien de ouder van deze mogelijkheid gebruik maakt wordt de opzegging ongedaan gemaakt. Tevens zal bij niet betaling het dossier uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder dewelke de vordering uit handen zal nemen. Alle bijkomende kosten die hieruit voortvloeien komen ten laste van de ouder.
 6. De onmiddellijke opzegging genoemd in lid 5 is niet van toepassing indien de ouder aannemelijk maakt dat hij in de gehele daar genoemde periode door overmacht niet in staat was om aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
 7. De betalingstermijn is 14 dagen

Artikel 14 Aansprakelijkheid Vigo’s en ouders

 1. de ouder is aansprakelijk ten opzichte van Vigo’s en/of derden voor de gedragingen van het kind waarover hij/zij het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent, door welke gedragingen schade en/of letsel ontstaat ten tijde van de opvang. De ouder is gehouden daartoe een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en dat desgevraagd aan Vigo’s te overleggen.
 2. Vigo’s aanvaardt (behalve bij grove schuld of opzet harerzijds) geen aansprakelijkheid voor eventuele (vermogens)schade. Vigo’s erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheid in gegevens welke door de ouder zijn verstrekt

Artikel 15 Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vigo’s binnen 2 weken nadat de vraagouder de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de vraagouder zijn rechten ter zake verliest.
 2. Vigo’s is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Mocht het niet mogelijk zijn voor Vigo’s om te bemiddelen of is Vigo’s zelf partij, dan kan de geschillencommissie een onafhankelijke en bindende uitspraak doen.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Klachten tussen vraagouder en Vigo’s over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Vigo’s te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de ouder als Vigo’s worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de vraagouder zijn of haar klacht eerst aan Vigo’s heeft voorgelegd.

Artikel 17 Nederlands Recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands Recht.

Artikel 18 Afwijkingen

Individuele afwijkingenmoeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.